JOKER DE TIERCIM

1994-09-01 (M) LOF 125621/19688
Color: Fau. PBl.Env. (lemon)
Kennel
AXA DE TIERCIM 2005-05-21 (F) LOF 182528/36795 - bluebelton
FESTY DE TIERCIM 2010-07-02 (F) LOF 211996/45588 - bluebelton
JEEP DA STELLA BIANCA 2014-07-19 (F) LOF 236334 - lemon
NEVA DA STELLA BIANCA 2017-11-27 (F) LOF 253759 - bluebelton
NINA III DA STELLA BIANCA 2017-11-27 (F) LOF 253758 - bluebelton
NIOLU DA STELLA BIANCA 2017-11-27 (M) LOF 253756 - tricolore
NOLO DA STELLA BIANCA 2017-11-27 (M) LOF 253757 - bluebelton
FLEUR DE TIERCIM 2010-07-02 (F) LOF 211997/46041 - bluebelton
OLETTA DA STELLA BIANCA 2018-04-21 (F) LOF 254989 - tricolore
OLMETU DA STELLA BIANCA 2018-04-21 (M) LOF 254986 - bluebelton
ORO DA STELLA BIANCA 2018-04-21 (M) LOF 254987 (TAN) - tricolore
OTELLA DA STELLA BIANCA 2018-04-21 (F) LOF 254988 - tricolore
FRANCE DE TIERCIM 2010-07-02 (F) LOF 212000/46040 - tricolore
MADOF DA STELLA BIANCA 2016-07-22 (M) LOF 246493 - tricolore
MARE DA STELLA BIANCA 2016-07-22 (F) LOF 246497 - lemon
MATGHIA DA STELLA BIANCA 2016-07-22 (F) LOF 246498 - tricolore
MAYA DA STELLA BIANCA 2016-07-22 (F) LOF 246496 - tricolore
MONTU DA STELLA BIANCA 2016-07-22 (M) LOF 246492 - lemon
MORU DA STELLA BIANCA 2016-07-22 (M) LOF 246494 - lemon
MURI DA STELLA BIANCA 2016-07-22 (M) LOF 246495 - tricolore
INDY DE TIERCIM 2013-06-15 (F) LOF 230682/46613 - bluebelton
LUNE DE TIERCIM 2015-09-17 (F) LOF 242126 - tricolore
ISAY DE TIERCIM 2013-06-15 (F) LOF 230683 - bluebelton
RAYA DU BLACK D'ARRĘT 2000-09-06 (F) LOF 156385 - tricolore

Breeder: BARRASSO ROCH
Cotation (FR): 1
Tatoo: RNM478
Note: data are entered by members. There is no guarantee about accuracy of data.